Signore Gesù per l’intercessione di San Francesco .esaudisci le nostre preghiere..